นายสุทธิ พุ่มพิทักษ์ ทำงานที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตำแหน่งอาจารย์ประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ

ผมสุทธิเองคร๊าบบบบ

คนหน้าตาD

คนหน้าตาD
นายสุทธิ พุ่มพิทักษ์

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
อำเภอโพธาราม, ราชบุรี, Thailand
ตำแหน่งอาจารย์ประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
Powered By Blogger

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม ขยะ และของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์

นวัตกรรมที่สนใจในการเลือกการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย เพราะ
1. ลดมลภาวะของเสีย
2. นำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้
3. มีการผลิตก๊าซชีวภาพแทนที่การใช้น้ำมันซึ่งกำลังขาดแคลน

โครงการนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศของน้ำ งานอุตสาหกรรมเกษตร ให้รับภาระบรรทุกสารอินทรีย์ได้ 10 กิโลกรม ซีโอดี/ลบ.ม./วัน ที่ระยะเวลากัก เก็บ 2 วัน ได้ต้นแบบห้องปฏิบัติการ 1 ต้นแบบ คือ แบบจำลองทางจลน์พลศาสตร์ในกระบวนการหมักแบบไร้ก๊าซชีวภาพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

นอกจากนี้ ไบโอเทคยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียและผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพ โดยในการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศซึ่งเป็นระบบปิด ใช้พลังงานในการบำบัดต่ำไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่น มีประสิทธิภาพสูง ลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ และลดพื้นที่ที่ใช้ในการบำบัดจากเดิมมากกว่าครึ่ง จากการเดินระบบปัจจุบัน พบว่า สามารถผลิตก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้น้ำมันเตาได้ 100 % ของกระบวนการผลิต ช่วยให้โรงงานประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้ ประมาณ 120,000 บาท/วัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 24 ล้านบาท/ปี (น้ำมันเตาราคา 14 บาท/ลิตร)

Glitter Graphics - GlitterLive.comไม่มีความคิดเห็น: